مشاور شورای شهر و شهردار، رییس شورای شهر پارس آباد مشاور

دسامبر 18, 2018
صیاد معصومی کنده

صیاد معصومی کنده ( مشاوره برای شورای شهر و شهردار)

مشاور، رییس شورای شهر، کارشناس شهرداری
پیوستن به کانال ما
Call Now Button