رژيم غذايي

دسامبر 7, 2019
ارتباط عوامل تغذیه ای و فعالیت فیزیکی

ارتباط عوامل تغذیه ای و فعالیت فیزیکی

این مطالعه ارتباط معکوس بین دریافت چربی رژیم غذایی و شدت درد دیسمنوره در دختران نشان داد، اما روش های کمی بررسی رژیم غذایی با تعداد نمونه بیشتر در گروه های جمعیتی مختلف از نظر سن و طبقه اجتماعی برای دستیابی به نتایج دقیق تر در مطالعات آتی پیشنهاد می شوند.
پیوستن به کانال ما
Call Now Button