سرطان، مذهب محور، بهزیستی ذهنی، سازگاری اجتماعی، شناخت درمانی، رواندرمانی، ستاره جانی، موسسه آرزو، پارساباد، الو مشاوره، مشاوره تلفنی ، مشاوره مجازی ، مقاله علمی_پژوهشی

آوریل 7, 2019
سرطان

اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان

مقاله روانشناسی خانم ستاره جانی اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان   مقدمه: با […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button