عضو جامعه مدرسين دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تدريس با روشهاي آموزش موثر و نوين  سابقه تدريس براي ارتقاء مهارت حرفه اي ماماها  و توانمندسازي مادران در آموزش زايمان

ژوئن 19, 2019
خانم دکتر خرشیدی

سمیه خورشیدی( کارشناس ارشد مامایی و مشاوره )

سمیه خورشیدی کارشناس ارشد مامایی و مشاوره عضو جامعه مدرسین دانشگاه شهید بهشتی کارشناس مسئول ترویج زایمان طبیعی   عضو جامعه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شهید […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button